Śremska liga kręglarska 2020 – zaproszenie

Radosław Stachowiak

Ognisko TKKF “Sokół” Śrem zaprasza do startu w Lidze Kręglarskiej 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2020 roku. Drużyny należy zgłaszać e-mailem: biuro@tkkf-sokol.srem.com.pl, telefonicznie pod nr 793013589 lub 601209754 albo osobiście w kręgielni w godzinach jej otwarcia, podając nazwę i skład drużyny.

REGULAMIN LIGI KRĘGLARSKIEJ w 2020 r.

1. Cel rozgrywek:
Celem organizowanych rozgrywek jest propagowanie czynnego uprawiania rekreacji i sportu, w tym kręglarstwa przez mieszkańców Śremu i okolic.
2. Organizator:
Organizatorem rozgrywek jest Ognisko TKKF „Sokół” Śrem.
3. Uczestnictwo.
• Można zgłosić drużynę trzyosobową, czteroosobową lub pięcioosobową; czwarta i piąta osoba może zostać zgłoszona w trakcie trwania Ligi. W Turnieju grają tylko 3 osoby.
• Każdy zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
• Wszystkie zgłoszone osoby, przed swoją pierwszą grą zobowiązane są do podpisania deklaracji o starcie w Lidze Kręglarskiej na własną odpowiedzialność.
4. System rozgrywek i punktacja.
• Rozgrywki przeprowadzone zostaną w kręgielni parkietowej Ogniska TKKF „Sokół” Śrem przy ul. Zamenhofa 7.
• Liga rozpocznie się 20 lutego 2020 roku i potrwa do 16 kwietnia 2020 roku. Zakończenie Ligi Kręglarskiej połączone z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem pucharów, medali i dyplomów nastąpi 16 kwietnia 2020 roku, zaraz po ostatnim Turnieju.
• Ustala się następujące terminy rozgrywania pięciu Turniejów decydujących o klasyfikacji drużynowej:
I Turniej – 20 lutego 2020 r. – godz. 18:00
II Turniej – 5 marca 2020 r. – godz. 18:00
III Turniej – 19 marca 2020 r. – godz. 18:00
IV Turniej – 2 kwietnia 2020 r. – godz. 18:00
V Turniej – 16 kwietnia 2020 r. – godz. 18:00
• Kolejność startu w pierwszym Turnieju zostanie ustalona w losowaniu. Harmonogram startu drużyn w pierwszym Turnieju zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w kręgielni Ogniska TKKF „Sokół” oraz na stronie internetowej www.tkkf-sokol.srem.com.pl
• Start w następnych Turniejach odbywać się będzie według odwrotnej kolejności miejsc zajmowanych przez drużyny w tabeli – rozpoczyna drużyna zajmująca ostatnią lokatę, kończy drużyna zajmująca pierwsze miejsce, ale w uzasadnionych przypadkach mogą nastąpić odstępstwa od tej reguły.
• Każdy z zawodników oddaje obowiązkowo 3 rzuty próbne (kasowane), a następnie po 20 rzutów na torze (czyli 2×20) zaliczanych do klasyfikacji drużynowej. Narzut jest dowolny (nie dotyczy osób zrzeszonych w Ognisku TKKF “Sokół” Śrem, które muszą grać na lewym i prawym narzucie). Zawodnicy po skończeniu gry notują przebieg gry zawodnikom zaczynającym grę.
• Należy grać w wyznaczonych terminach, ale z ważnego powodu każda osoba grająca w Lidze może raz zagrać (awansem lub odrobić zaległości) w innym terminie uzgodnionym przed grą z Organizatorem (nie można grać po terminie ostatniego Turnieju).
• W rozgrywkach prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.
• W Turnieju zwycięża drużyna, której zawodnicy przewrócili w sumie największą ilość kręgli. W przypadku równej ilości kręgli uzyskanej przez dwie  lub więcej drużyn decyduje najlepszy wynik zawodnika (lub zawodniczki) danej drużyny (lub kolejnego następnego w przypadku równego wyniku). Gdyby wynik był nadal jednakowy następuje podział punktów.
• W klasyfikacji drużynowej zwycięska drużyna otrzymuje 10 pkt., druga 9 pkt., trzecia 8 pkt., a następne kolejno 7, 6, 5, 4 pkt.
• o kolejności drużynowej decydują: suma punktów zdobytych w Turniejach, łączna liczba przewróconych kręgli, większa liczba zwycięstw w Turniejach –  jeżeli ta jest równa – większa liczba miejsc drugich, trzecich, itd. – do rozstrzygnięcia.
5. Warunki finansowe.
• Każda drużyna zobowiązana jest do uiszczenia przed swoim pierwszym startem opłaty startowej w wysokości 150 zł (można wpłacać na konto nr 55 1090 1405 0000 0000 4001 1645 – BZ WBK). W przypadku braku wpłaty drużyna nie zostanie dopuszczona do startu w II Turnieju.
• Opłata startowa przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania kręgielni oraz puchary, medale i dyplomy.
6. Strój sportowy. Wszyscy grający obowiązkowo występują w obuwiu sportowym. Zalecany jest strój sportowy (spodenki i koszulki lub dres).
7. Sędzia zawodów i sprawy sporne.
• Organizator Ligi wyznacza Sędziego Ligi.
• Wszelkie sprawy sporne nie uregulowane niniejszym Regulaminem dotyczące gry rozstrzyga Sędzia, a pozostałe Organizator.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).