Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Kręglarstwie Klasycznym 2021

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Z TERENU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ROZPOCZNIE SIĘ ZA:

 

 

Formularz zgłoszeniowy osoby dorosłej - kobiety i mężczyźni (WYPEŁNIJ)

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego będzie możliwe od dnia 1 października 2021 roku od godz. 15:00

 

Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej - dzieci, młodzież, kręgle dla każdego (WYPEŁNIJ)

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego będzie możliwe od dnia 1 października 2021 roku od godz. 15:00

 

LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW
Lp.Imię i nazwiskoMiejscowośćGminaKategoriaZapłacono
KALENDARZ MISTRZOSTW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM
TERMIN CZYNNOŚCI
od dnia 1.10.2021 r. od godziny 15.00
do 5.10.2021 r. do godz. 15:00
(lub do czasu wyczerpania limitu miejsc)
Zgłoszenia uczestników z terenu powiatu kościańskiego
od dnia 8.10.2021 r. od godz. 15:00
do dnia 12.10.2021 r. do godz. 15:00
(tylko w przypadku niewyczerpania limitu miejsc w I terminie)
Zgłoszenia uczestników spoza terenu powiatu kościańskiego – nabór uzupełniający
Do dnia 20.10.2021 r. do godz. 22:00 Podanie do publicznej wiadomości (na stronie www.jednosckoscian.pl) zbiorczej listy startowej uczestników zawodów
23 października godz. 14:00 Rozpoczęcie Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w kręglarstwie klasycznym
 • Wpisowe 10 zł.
 • Zgłoszenia uczestników będą odbywały się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jednosckoscian.pl/zgloszenia
 • Aby potwierdzić zgłoszenie należy przelać kwotę opłaty startowej na konto bankowe podane w otrzymanym e-mailu. W treści przelewu prosimy wpisać: opłata startowa + imię i nazwisko uczestnika
 • Niedokonanie płatności w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia skutkuje automatyczną anulacją zgłoszenia oraz skreśleniem uczestnika z listy zgłoszeń. W takim przypadku zarezerwowane wcześniej miejsce startowe wraca ponownie do puli wolnych miejsc.
 • Dojazd na kręgielnię we własnym zakresie (na koszt własny)
 • Limit uczestników: 65 osób
 • Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Powiatu Kościańskiego
Regulamin Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Kręglarstwie Klasycznym

ORAGNIZATOR TURNIEJU KRĘGLARSKIEGO

Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” ul. Bernardyńska 2 64-000 Kościan

CEL TURNIEJU

Popularyzacja kręglarstwa sportowego i poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu kościańskiego.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin i miejsce zawodów: 23.10.2021 r., Gostyń – Kręgielnia OSiR, ul. Strzelecka 27
 2. Godzina rozpoczęcia zawodów: 14.00.

TURNIEJ

 1. Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy z terenu powiatu kościańskiego (dzieci, młodzież, osoby dorosłe – w tym seniorzy), który zgłoszą swój akces do udziału w mistrzostwach w pierwszym terminie.
 2. W przypadku, gdy w I terminie nie zostaną zarezerwowane przez mieszkańców powiatu kościańskiego wszystkie miejsca turniejowe, to prawo startu będzie przysługiwało także mieszkańcom spoza powiatu kościańskiego, którzy zgłoszą swój udział w II otwartym dla wszystkich terminie zgłoszeniowym (nabór uzupełniający).
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu na kręgielnię – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 4. Uczestnik jest odpowiedzialny za stawienie się na starcie we właściwym czasie ubrany w strój sportowy i obuwie sportowe. Niestawienie się na starcie powoduje dyskwalifikację.
 5. Zawodnicy startują wg kolejności ustalonej przez organizatora, chyba, że sędzia zadecyduje inaczej.
 6. Rezygnację z uczestnictwa w zawodach należy zgłosić niezwłocznie organizatorom (przed rozpoczęciem zawodów) lub sędziemu głównemu (po rozpoczęciu zawodów).
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach kwota wpisowego (opłata startowa) nie zostanie zwrócona. Nie ma też możliwości przenoszenia opłaty na inną osobę.

KATEGORIE I SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Klasyfikacja indywidualna w kręglarstwie klasycznym odbywa się w kategoriach dzieci, młodzików, kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.
 2. Turniej rozgrywany jest typowo rekreacyjnie do pełnej „9-tki”.
 3. Przed wejściem na tory, uczestnicy losują numery torów.
 4. Uczestnicy wchodzą na tory kręglarskie wyłącznie w obuwiu sportowym.
 5. Przed rozpoczęciem rywalizacji każdy z uczestników oddaje po 2 rzuty próbne.
 6. W kategorii:
 • Kręgle dla każdego * (uczniowie szkół specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną) – uczestnicy oddają łącznie 30 rzutów turniejowych na jednym torze, małe kule
 • Dzieci (urodzeni po 1.07.2009 r.) – uczestnicy oddają łącznie 40 rzutów turniejowych na dwóch torach sąsiadujących (20*20), małe kule
 • Młodzików (urodzeni 24.10.2003 r. – 30.06.2009 r.) – uczestnicy oddają łącznie 60 rzutów turniejowych na dwóch torach sąsiadujących (30*30)
 • Kobiet (urodzone przed 24.10.2003 r.) – uczestnicy oddają łącznie 60 rzutów turniejowych na dwóch torach sąsiadujących (30*30)
 • Mężczyzn (urodzeni przed 24.10.2003 r.) – uczestnicy oddają łącznie 60 rzutów turniejowych na dwóch torach sąsiadujących (30*30)
 1. O zajętym miejscu decyduje większa ilość strąconych kręgli. W przypadku równej ilości zdobytych punktów (strąconych kręgli) decyduje kolejno większa ilość „9-tek”, „8-mek”, mniejsza ilość rzutów zerowych lub dogrywka wg ustaleń sędziego.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Każdy zawodnik ma obowiązek startować w stroju i obuwiu sportowym oraz przestrzegać przepisów porządkowych i sanitarnych na terenie kręgielni w związku z epidemią COVID-19.
 3. Pomiar temperatury ciała może odbywać się przed wejściem na obiekt. Organizator zawodów podejmie taką decyzję w dniu zawodów biorąc pod uwagę bieżącą sytuacją epidemiologiczną.
 4. W przypadku, gdy przekroczony zostanie próg temperatury 38 stopni Celsjusza pomiar zostanie powtórzony dwukrotnie. Osoba z podwyższoną temperaturą nie zostanie wpuszczona na obiekt.
 5. Za stan zdrowia zawodników, ewentualne kontuzje lub inne zdrowotne przeszkody, ich umiejętności kręglarskie oraz ewentualne zaginięcie rzeczy osobistych organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych – pod groźbą dyskwalifikacji.
 7. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą dopuszczone do gry w kręgle.

NAGRODY

 1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary.
 2. Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach od I do III w poszczególnych kategoriach otrzymują medale oraz symboliczne nagrody rzeczowe.
 3. Każdy uczestnik turnieju otrzymuje pamiątkowy znaczek (lub magnes) i dyplom.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestników z terenu powiatu kościańskiego będą przyjmowane od dnia 1.10.2021 r. od godziny 15.00 do 5.10.2021 r. do godz. 15:00 (lub do czasu wyczerpania limitu miejsc).
 2. Zgłoszenia uczestników spoza terenu powiatu kościańskiego będą przyjmowane od dnia 8.10.2021 r. od godz. 15:00 do dnia 12.10.2021 r. do godz. 15:00 (tylko w przypadku niewyczerpania limitu miejsc w I terminie – ewentualny nabór uzupełniający).
 3. Zgłoszenia w pierwszym i ewentualnie drugim terminie będą odbywały się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jednosckoscian.pl
 4. Maksymalna łączna ilość zawodników zgłoszonych do wszystkich kategorii to 65 osób.
 5. Wysokość opłaty startowej (wpisowego) wynosi 10 PLN.
 6. Aby potwierdzić zgłoszenie (rejestrację) należy uiścić opłatę startową na konto bankowe wskazane w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
 7. Brak wpłaty opłaty startowej (wpisowego) w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia skutkuje automatyczną anulacją zgłoszenia oraz skreśleniem uczestnika z listy zgłoszeń. W takim przypadku zarezerwowane wcześniej miejsce startowe wraca ponownie do puli wolnych miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia jego nieprzestrzegania.
 2. Kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów i wyników końcowych rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzygania w sprawach w nim nieujętych.
 4. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@jednosckoscian.pl
 3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, płeć, e-mail, nr telefonu, data urodzenia, adres) oraz opiekunów prawnych osób niepełnoletnich (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: (1) osoby organizujące zawody; (2) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; (3) media relacjonujące zawody sportowe; (4) media społecznościowe, w szczególności Facebook, serwis YouTube, witryna internetowa Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich „Jedność” oraz osoby mające do nich dostęp; (5) Starostwo Powiatowe w Kościanie, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:
 • 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) – organizacja zawodów,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług) – w zakresie wystawienia faktury,
 • 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku.
 1. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na stronie YouTube oraz na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. (Spółka Facebook INC, California, USA przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i posiada certyfikat zgodności z RODO). Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi,
 3. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu obejmuje także:
 • przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w wydarzeniu,
 • publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie wydarzenie.
 • publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.
 • publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia musi dokonać osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

Przepisy sanitarne w związku z COVID-19

PRZEPISY SANITARNE W ZWIĄZKU Z COVID-19

Skip to content