II Memoriał im. Bolesława Brodowiaka

Radosław Stachowiak

1 maja 2011 roku (w święto pracy) na Kręgielni TKKF “Sokół” w Śremie odbył się z inicjatywy Romana Bartkowiak oraz Moniki Przydróżnej i jej męża II Memoriał im. Bolesława Brodowiaka, wielkiego działacza i entuzjasty kręglarstwa w Kościanie. Turniej rozegrano na torach parkietowych w kategorii dzieci, kobiet i mężczyzn. Dzieci startowały na 20 rzutów, a kobiety i mężczyźni na 40 rzutów.

Większość uczestników to mieszkańcy Kościana oraz kilku członków zaprzyjaźnionego “Sokoła” Śrem. Wśród dzieci zdecydowanie zwyciężyła wnuczka inicjatora zawodów Aleksandra Bartkowiak uzyskując 190 pkt, przed Iwo Naglikiem -112 pkt i Adamem Wabińskim – 94 pkt.

Wśród kobiet triumfowała Krystyna Jechura uzyskując 264 pkt. Druga była Krystyna Łucka – 254 pkt, a trzecia Joanna Bartkowiak – 250 pkt. Kolejne miejsca zajęły: Marta Szkodzińska – 240 pkt, Galina Paszyńska – 239 pkt, Sylwia Krzyżańska – 233 pkt.

Wśród panów zwyciężył Roman Bartkowiak – 280 pkt, przed Maciejem Maćkowiakiem ze Śremu – 279 pkt. O zaciętości walki w turnieju świadczy fakt, że pomiędzy czołowymi zawodnikami różnice były jednopunktowe. Kolejne miejsca zajęli kręglarze Kościana: Marek Borowiak – 278 pkt, Łukasz Naglik – 277 pkt, Wiesław Brzóska – 273 pkt i Sebastian Bartkowiak – 270 pkt.

Drugim ważnym wydarzeniem, zdaje się ważniejszym dla przyszłości kręglarstwa w Kościanie, było Założycielskie Walne Zebranie Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich „Jedność” z siedzibą w Kościanie, w skrócie TSKK „Jedność”. Zebranie, w którym uczestniczyło 26 osób z Kościana, Śremu i Poznania prowadził Prezes Honorowy Polskiego Związku Kręglarzy – Grzegorz Cwojdziński. Gośćmi zebrania założycielskiego byli Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz i zastępca przewodniczącego Maciej Zielonka. Towarzystwo za swój pierwszoplanowy cel przyjęło doprowadzenie, we współdziałaniu z władzami samorządowymi, do budowy w Kościanie kręgielni klasycznej, w istniejącym obiekcie w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego, Po przyjęciu statutu i stosownych uchwał niezbędnych dla zarejestrowania stowarzyszenia wybrano pierwsze władze Towarzystwa.

Oczywistym było, że pierwszym prezesem wybrano inicjatora powstania Towarzystwa – Romana Bartkowiaka. Pozostałymi członkami Zarządu zostali, jako wiceprezes – Mirosława Wojciechowska, Monika Przydrożna jako skarbnik oraz członkowie: Marta Szkodzińska i Sebastian Bartkowiak.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).